කැනේඩියානු කාන්තාවන් හා කොරියානු පිරිමි, විවාහක හා ජීවන කොරියාව, කරන්න ඉතා දුර්ලභ ආකාරයේ පවුලේ, අද පවා

මේ දැනුවත් සම්මුඛ පරීක්ෂණ සහ කතාව

මම හිතනවා අපි තවත් ප්රවේශ එවැනි පුද්ගලයින් හා ජෝඩු’ මහා රැකියා.

අපි සැලසුම් කරන්න, වැඩි සම්මුඛ සාකච්ඡා මේ වගේ

ඇත්තටම තියෙනවා බොහෝ කාන්තාවන් ඇති පුදුම කතා ගැන කියන්න කොරියානු යාලුවනේ.) අච්චාරු වර්ගයක් මිනිසා — ගයි උපත හා මතු, දකුණු කොරියාව, කළ හැකි නිරීක්ෂණය ඔහුගේ කොරියානු මුතුන් මිත්තන් මෙන්, මිලියන පරම්පරා පෙර

About