ඉක්බිතිව ගැඹුරු සංවාද ― හා වැඩිවන දවා හළු ― ව්යාපාරය දේවානුභාවයෙන් ඇත හොලිවුඩ් පුරා පසුගිය මාස හතර, කාන්තාවන් අනෙකුත් කර්මාන්ත ඇති කිරීමට පටන්ගෙන කතා ගැන ඔවුන්ගේ ම සමඟ සිදුවූ ලිංගික අපයෝජන, ලිංගික අතවර හා අසමානතාවය තුල ඔවුන්ගේ සේවා ස්ථාන

About