කොච්චර පිස්සු වන අතර, මෙම, අපේ පවුලේ අය හමු කාලය සඳහා පෙර දින අපේ මංගල දිනය. එය ස්නායු-මිළද සහිත සාම්ප්රදායික කොරියානු දෙමාපියන් හමුවීමට ලස්සන වල් කොලොම්බියානු පවුලේ.

අපි ඒක කරගන්න බැරි වුනා වෙනත් ඕනෑම ක්රමයක් බැවින් අප සියලු සජීවී විවිධ රටවල එය සිදු විය සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා දින ලකුණු සමග අපගේ ගමනාන්තය විවාහ සහ අමතර කාලය බැඳුම්කර පවුලේ අය සමග.

නමුත් අපි ඒක කළේ

(අපි ජාත්යන්තර යුවලක්, කොරියානු සැමියා සහ කොලොම්බියානු-ඇමරිකානු බිරිඳ)කොහොමද අපි හමු විය.

කොරියානු වීඩියෝ ආලය සමඟ අමුත්තන් නැරඹීමට

About