වන අතර, කොරියානු උත්සවය සමරන දවසේ මාසයේ දී චන්ද්ර දින දර්ශනය (සැප්තැම්බර්).

එය ලෙස සැලකේ කොරියානු සමාන ස්තුති හා කාලයක් ගෞරව කිරීමට මුතුන් මිත්තන් සමග අලුතින් අස්වැන්න, ධාන්ය වර්ග හා පලතුරු. සඳහා පරිදි කොරියානු විනෝදාස්වාද පංකා, එහි එස් සමය බලන්න ඔවුන්ගේ ප්රියතම කොරියානු කීර්තිමතුන් සාම්ප්රදායික ක්ෂණිව හැමෝම සතුටු.

බෙදා කිහිපයක් ඡායාරූප, සමහර කාන්තා පොප් කණ්ඩායම් රූප හරහා

About