මගේ ආලය අත්දැකීම් වී ඇත සම්පූර්ණ අසාර්ථක මෙතෙක් කොරියාව. මම ඇත්තටම කිරීමට අවශ්ය, ඒක අතහරින්න. මිතුරන් වෙමු සමඟ අමුත්තන්.

මම අවසානයේ ඒත්තු මගේ පෙම්වතා කරන්න පෙම්වතා ඒ නිසා මෙහි එය. මම දන්නවා අපි නොමැති විය හැකි සිදු සුපුරුදු ප්රශ්න.

මම පමණක් බලා තවත් එක්

මම කිසිදු ආදරයක් හෝ සංස්කෘතිය විශේෂඥ ගත කරන්න මගේ අදහස් සහ සිතුවිලි ලුණු ධාන්ය සමග. ජෝ කොටස් ඇගේ අත්දැකීම් සමග ආලය කොරියානු පිරිමි හා යාලුවනේ ඔබ වැළකී සිටිය යුත්තේ දිවෙන විට, දකුණු කොරියාව

About